Install‎ > ‎OpenWRT‎ > ‎

NAT

Tworzymy plik wykonywalny o nazwie: /etc/rc.d/rc.firewall

Do interface (karty sieciowej) który posiada adres zewnętrzny (publiczny) adres IP - tutaj karta eth0 dodajemy funkcjonalność SNAT:
Kod:
/usr/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

:)
Comments